สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

wait for page annual_budget_plan

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร

- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง มาตรฐานและเกณฑ์ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ พ.ศ. 2562
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง มาตรฐานและเกณฑ์ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน พ.ศ. 2562
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง กำหนดเกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2562
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2563
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

การพัฒนาบุคลากร

- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกแบบลาศึกษาบางเวลา พ.ศ. 2563

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุดและวันลา พ.ศ. 2562
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร พ.ศ. 2562
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2562
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร พ.ศ. 2562
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2563

เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111570

วันนี้ :

777

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19126

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552