สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

รู้จักโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

          โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๗ โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ โรงเรียนจิตรลดาขยายการศึกษาเพิ่มขึ้นในสายวิชาชีพ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เปิดในช่วงแรก ๓ สาขาวิชา คือ ประเภทพาณิชยกรรม ๒ สาขา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และประเภทวิชาอุตสาหกรรม ๑ สาขา คือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยสถานที่เรียนอยู่ที่อาคาร ๖๐๔ และอาคาร ๖๐๕ ในบริเวณสนามเสือป่า พระราชวังดุสิต ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อนักเรียนสายวิชาชีพ รุ่นแรกจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ขยายการศึกษาทางวิชาชีพให้สูงขึ้นเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

          นอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมให้ระบบการเรียนการสอนสายวิชาชีพ เน้นมีรูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียน-สถานประกอบการ-สถาบันทางเทคโนโลยี ด้วยพระบารมีจึงมีสถานประกอบการหลายแห่งให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี นอกเหนือจากการที่นักเรียน / นักศึกษาได้รับความรู้จากสถานศึกษาแล้ว ยังได้รับประสบการณ์จากสถานประกอบการโดยตรง และบางวิชาทางสถาบันทางด้านเทคโนโลยีให้โอกาส นักเรียน / นักศึกษาจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ไปเรียนรู้และใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกลที่ทันสมัยอีกด้วย ทั้งยังมี พระราโชบายเน้นการเรียนภาษาต่างประเทศโดยพระกรุณา ฯ จ้างครูเจ้าของภาษามาสอนเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษา  มีความสามารถทางด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง และส่งครูไปอบรมและดูงานต่างประเทศ เพื่อนำประสบการณ์มาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนทางสายวิชาชีพของไทยให้เป็นสากลอีกด้วย

          ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ มีพระราชดำริ เพิ่มสาขาวิชาประเภทอุตสาหกรรมอีก ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาเครื่องกล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียนใหม่คือ อาคาร ๖๑๑ และ ๖๑๒  เพื่อขยายสาขาการเรียนทางสายวิชาชีพให้หลากหลายและเป็นไปตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ และเพื่อให้พระราโชบายครอบคลุมความเป็นไปของโลกาภิวัฒน์ อาคารทั้งสองหลังนี้จึงเป็นอาคาร Green & Clean Zone โดยวัตถุประสงค์หลายประการ ประการแรก เป็นการสร้างระบบอาคารที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโลก นอกจากอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากรประหยัดพลังงานแล้ว ยังสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ใหม่ ทำให้อาคารนี้มีระบบที่ต้องดูแลถึง ๑๓ ระบบ ประการที่สอง คือ นอกจากใช้เป็นอาคารเรียนแล้วนักเรียนยังสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่เดินอยู่ในอาคารทั้งสองนี้ (Learning by Observing) ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์ผู้เรียนให้ใฝ่รู้ ช่างสังเกต สร้างความเข้าใจในการรู้จักดูแลรักษาสถาบันของตนที่สุด จะเกิดแนวคิดพัฒนาค้นคว้าและใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า อาคารทั้งสองหลังนี้สำเร็จลงได้เพราะความร่วมมือร่วมใจของบุคคลที่สนับสนุน กับโรงเรียนจิตรลดาและนักเรียนเก่าที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้แก่ สถาปนิก ทีมวิศวกร  ทีมก่อสร้างและทีมตกแต่งภายในให้อาคารสมบูรณ์ทุกประการ

          ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีพระราชดำริ เพิ่มสาขาวิชาประเภทคหกรรมอีก ๑ สาขา คือ สาขาอาหารและโภชนาการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ และมีทักษะด้านอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหารไทย ขนมไทย ขนมอบสูตรไทยและนานาชาติได้ ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

          ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีพระราชดำริเพิ่มสาขาวิชาประเภทอุตสาหกรรมอีก ๑ สาขา คือ สาขาวิชายานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ และมีทักษะด้านงานยานยนต์ การอ่านแบบเขียนแบบยานยนต์ การบริการตรวจซ่อมเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลังรถยนต์ เครื่องล่างรถยนต์ และไฟฟ้ารถยนต์ เชื้อเพลิงและ วัสดุหล่อลื่น ระบบนิวเมติกส์ไฮดรอลิกส์เบื้องต้นได้ ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

          ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ  เปิดสอน ๑๐ สาขา ได้แก่

๑.สาขาวิชาการตลาด

๒.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

๓.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     

๔.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง     

๕.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    

๖.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      

๗.สาขาวิชาช่างยนต์      

๘.สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว

๙.สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย 

๑๐.สาขาวิชาเกษตรนวัต (ทวิศึกษา)

 

 


          และในปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (๑๑/๑๑) สำหรับชาวจิตรลดานับเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะ เป็นวันที่พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (ที่ได้รับการประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑) มีผลบังคับใช้เป็นวันที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เข้ารวมตัวกันอย่างเป็นทางการ กลายเป็นสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่จัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพทั้ง ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี โดยสถาบันจะเปลี่ยนสถานะจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาจากรัฐ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้ การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ทั้งสามระดับของสถาบัน มีความต่อเนื่องสอดคล้องกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการ โดยนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนยังคงเป็นไปตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ เพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นคนดี มีทักษะ ใฝ่รู้ สู้งานหนักและพร้อมทำงาน ในสาขาที่เป็นความต้องการหรือเป็นความจำเป็นของประเทศ...

 

เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111566

วันนี้ :

773

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19122

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552