สถาบันเทคโนโลยี จิตรลดา

รู้จักคณะ


สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ Mechanical Power Technologyสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ Automotive Body and Painting Technologyสามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงานผู้ช่วยวิศวกร หรือประกอบอาชีพส่วนตัว มีความสามารถทางด้านทดสอบการทำงานเครื่องยนต์ ทดสอบคุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหลบริการระบบส่งกำลังและระบบช่วงล่างยานยนต์ บริการระบบไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกของยานยนต์ดูแลรักษาเครื่องยนต์ดีเซลอุตสาหกรรม ดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรม ควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมยานยนต์และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้สาขาวิชาเทคนิคการผลิต Production Techniquesสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Automotive Parts Productionสามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงานผู้ช่วยวิศวกร มีความสามารถทางด้านอ่านแบบเทคนิคการผลิต วัดและตรวจสอบขนาดชิ้นงานการผลิต ควบคุมอุปกรณ์ขับเคลื่อน (CNC) ในงานอุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC)ระบบนิวเมติกส์ และ ไฮดรอลิก และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

B.Eng. (Automotive Part Manufacturing Engineering)


ศึกษาหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานโดยใช้โปรแกรมควบคุมแบบอัตโนมัติในการพัฒนาอุตสาหกรร มการผลิตเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งตรวจซ่อม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก และชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิคการผลิตในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

Production Techniques


สาขาวิชาเทคนิคการผลิต Production Techniques


สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Automotive Parts Production


สามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงานผู้ช่วยวิศวกร มีความสามารถทางด้านอ่านแบบเทคนิคการผลิต วัด และตรวจสอบขนาดชิ้นงานการผลิต ควบคุมอุปกรณ์ขับเคลื่อน (CNC) ในงานอุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) ระบบนิวเมติกส์ และ ไฮดรอลิก และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้


ศึกษาหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานโดยใช้โปรแกรมควบคุมแบบอัตโนมัติในการพัฒนาอุตสาหกรร มการผลิตเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งตรวจซ่อม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก และชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิคการผลิตในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์

Mechanical Power Technology


สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ Mechanical Power Technologyเมื่อสำเร็จการศึกษาจากสาขาช่างยนต์ จะสามารถตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพด้านยานยนต์ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านยานยนต์ให้คำแ นะนำพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ ตรวจสอบข้อขัดข้อง บำรุงรักษาระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ บริการระบบปรับอากาศรถยนต์ สามารถซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ตามคู่มือ

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำ

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552