สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รู้จักคณะ


สาขาวิชาการตลาด Marketing

เป็นเจ้าของกิจการผู้มีความสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อยู่ในภาคส่วนการบริหารการจัดการได้ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Manager) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยตลาด (Marketing Researcher) เจ้าหน้าที่อบรมด้านการตลาด เป็นต้น สามารถประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตัวได้เป็นอย่างดี และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information and Communication Technology

ผลิตนักวิเคราะห์และออกแบบระบบฝีมือดี เป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นผู้นำทางด้านออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบ NETWORK, E-Commerce, E-Business, เขียนโปรแกรม, เรียนรู้ระบบ E-Learning สามารถผลิตสื่อสั่งพิมพ์ได้ สามารถออกแบบและสร้างงานแอนิเมชัน ออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ รวมถึงการเขียนคำสั่งควบคุมคอมพิวเตอร์ และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการตลาด

Marketing


มุ่งเน้นการเรียนรู้แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ ทั้งด้านการวางแผนการตลาด การขายออนไลน์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีคุณภาพ การสื่อสารทางด้านภาษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโล ยีและก้าวทันโลก และเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างผู้ประกอบการมืออาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information and Communication Technology


นักศึกษาสามารถวางแผน ดำเนินการ จัดการ และพัฒนางานอาชีพตามหลักและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพและสื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ นอกจากนี้ยังศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทั้งยังศึกษาและปฏิบัติทางด้านการออกแบบระบบงานสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต พัฒนาระบบฐานข้อมูล พัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบ ติดตั้ง ฝึกอบรมและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำ

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

contact@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552