สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รู้จักคณะ


สาขาวิชาการตลาด Marketing

เรียนรู้แนวความคิดการบริหารธุรกิจ และการตลาดสมัยใหม่ ทั้งด้านการขาย การโฆษณา การเงิน การบัญชี การวางแผนการตลาด การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ หรือประกอบกิจการส่วนตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

การเรียนรู้งานวิชาชีพในสถานประกอบการ

ได้รับประสบการณ์จริง ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ หรือสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง เรียนรู้การทำงาน 320 ชม. (เรียนรู้ในสถานประกอบการภาคฤดูร้อน)

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานตำแหน่งพนักงานการขาย นักการตลาด พนักงานการบริการลูกค้าสัมพันธ์ นักวิจัยการตลาด นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดซื้อ นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐาน หรือประกอบกิจการส่วนตัวของตนเองได้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information and Communication Technology Course

เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีเกมและแอนิเมชัน การพัฒนาเว็บไซต์ และการใช้โปรแกรมสำนักงาน เข้าใจหลักการทำงาน การใช้งาน และการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เน้นจริยธรรมในการวิชาชีพและสังคม ฝึกฝนจากในห้องเรียนและประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการ และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

การเรียนรู้งานวิชาชีพในสถานประกอบการ

ได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึกงานกับสถานประกอบการชั้นนำ เรียนรู้การทำงาน ๓๒๐ ชั่วโมง ในแขนงต่างๆด้านคอมพิวเตอร์ (เรียนรู้ในสถานประกอบการในภาคฤดูร้อน)

แนวทางประกอบอาชีพ

สามารถทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานโปรแกรมเมอร์ เว็บมาสเตอร์ของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐาน หรือประกอบกิจการส่วนตัวของตนเอง เช่น เจ้าของกิจการออนไลน์ธุรกิจคอมพิวเตอร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการตลาด

Marketing


มุ่งเน้นการเรียนรู้แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ ทั้งด้านการวางแผนการตลาด การขายออนไลน์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีคุณภาพ การสื่อสารทางด้านภาษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและก้าวทันโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างผู้ประกอบการมืออาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information and Communication Technology Course


เน้นการศึกษาและปฎิบัติงานพื้นฐานอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักการและกระบวนการแสดงความรู้ หลักการและกระบวนการของการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยเริ่มจากการเรียนงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนเพื่อต่อยอดแขนงต่างๆของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ งานเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบงาน โปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก โปรแกรมจัดการงานคอมพิวเตอร์ แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานนอกจากนี้ยังศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบวางแผนการจัดการ ปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่าย ระบบและโปรแกรมในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา ระบบในอุปกรณ์สมองกลฝังตัว การพัฒนาเกมและแอนิเมชัน

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำ

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

contact@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552