สถาบันเทคโนโลยี จิตรลดา

รู้จักคณะ


สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร Food Industryเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&D) ในอุตสาหกรรมอาหารและการจัดการระบบการผลิตธุรกิจอาหารการเขียนแผนธุรกิจด้านอาหาร การวางแผนระบบโลจิสติกส์ ทางด้านอาหาร สามารถทำงาน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและสามารถประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวได้หลากหลาย เช่น ด้านการผลิตอาหารสำเร็จรูป ธุรกิจอาหารแปรรูปและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้สาขาวิชาเชฟอาหารไทย Thai Chefเป็นเชฟมืออาชีพ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาหารไทย ตำรับ ในวังและราชสกุลต่างๆการประกอบขนมไทย การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในงานอาหารไทยการประกอบอาหารไทยโบราณ การประกอบอาหารว่างไทยการจัดการธุรกิจอาหารไทย การประกอบขนมไทยในวรรณคดี ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหารไทย อาหารไทยประจำภาคนักธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารไทย สามารถทำงาน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งยังประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวได้หลากหลายและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ Food and Nutrition Courseสาขางานเชฟอาหารนานาชาติ International Chef Courseเป็นเชฟมืออาชีพ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถการประกอบอาหารตำรับมาตรฐานนานาชาติ อาหารไทย อาหารว่าง ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่การสุขาภิบาล และความปลอดภัย ในงานอาหารนานาชาติ ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหารนานาชาตินักธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารนานาชาติ นักจัดรายการโทรทัศน์ เชฟในโรงแรมชั้นนำต่างๆ เชฟร้านอาหาร เชฟในโรงแรม เป็นต้นสามารถทำงาน ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งยังประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวได้หลากหลายและสามารถศึกษาในระดับสูงต่อไปได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเชฟอาหารไทย

Thai Chef


ศึกษาเกี่ยวกับอาหารไทย ที่เป็นที่นิยม และควรค่าแก่การอนุรักษ์รวบรวมตำรับอาหารไทยสูตรดั้งเดิมจากห้องเครื่องต้นและตำรับสูตรราชสกุ ลต่างๆ นักศึกษาได้ฝึกฝนลงมือปฏิบัติจริง จากผู้เชี่ยวชาญเจ้าของสูตรต้นตำรับ

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาเชฟอาหารนานาชาติ

International Chef Course


ปัจจุบันวัฒนธรรมด้านอาหาร ได้รับการตอบรับจากบุคคลทั่วไปมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาหารแต่ละชนชาตินั้นมีความแตกต่างกัน ในส่วนของวัตถุดิบ วิธีประกอบอาหาร รวมทั้งศิลปะในการตกแต่งอาหารที่หลากหลายและทันสมัย ทำให้การประกอบอาหารนานาชาติเป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

Food and Nutrition Course


ปัจจุบันวัฒนธรรมด้านอาหาร ได้รับการตอบรับจากบุคคลทั่วไปมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาหารแต่ละชนชาตินั้นมีความแตกต่างกัน ในส่วนของวัตถุดิบ วิธีประกอบอาหาร รวมทั้งศิลปะในการตกแต่งอาหารที่หลากหลายและทันสมัย ทำให้การประกอบอาหารนานาชาติเป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

Food Industry


สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร Food Industryปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดแผนเศรษฐกิจในหัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมทางด้านอาหารมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่นอาหารทะเลแช่แข็ง ผัก- ผลไม้อบแห้งรวมทั้งเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารให้ได้ตามมาตรฐานการส่งออกของประเทศต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือการทำธุรกิจขนาดเล็ก ออกสู่ตลาดต่อไป

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำ

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552