สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

รู้จักสำนัก

วิชาศึกษาทั่วไปคืออะไร


วิชาศึกษาทั่วไปนับได้ว่าเป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาทุกคณะ เปรียบได้กับวิชาสามัญหรือวิชาบังคับที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

ทำไมต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไป


วิชาศึกษาทั่วไปมุ่งพัฒนานักศึกษาทุกคนให้มีความรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

วิชาศึกษาทั่วไปมีวิชาอะไรบ้าง


วิชาศึกษาทั่วไปประกอบด้วยกลุ่มวิชาทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ในแต่ละกลุ่มวิชาจะมีรายวิชาต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทั้งด้านความรู้และทักษะต่างๆ เช่น ชีวิตและวัฒนธรรมไทย เศรษฐกิจพอเพียง การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน จิตวิทยา พลศึกษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน ฯลฯ

วิชาภาษาที่สามคืออะไร


วิชาภาษาที่สามคือวิชาภาษาที่นักศึกษาเรียนเพิ่มเติมจากภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเลือกเรียนจากภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเยอรมัน แต่ละภาษาล้วนมีความสำคัญในการศึกษาต่อ และการทำงานในอนาคตของนักศึกษา

ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำ

เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111545

วันนี้ :

752

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19101

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552