สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สำนักงานสถาบันฯ

สำนักงานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สำนักงานสถาบันเป็นส่วนงานในสังกัดและภายใต้การกำกับของอธิการบดี ให้สำนักงานสถาบันทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของสถาบันในส่วนที่มิใช่การจัดการศึกษาและช่วยอธิการบดีปฏิบัติงานทั่วไปของสถาบันรวมถึงกิจการอื่นใดตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน

การจัดองค์กร


สำนักงานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดการบริหาร ดังนี้

1. ฝ่ายบริหาร

เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดีมีรองอธิการบดี ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค เป็นผู้กำกับดูแลรับผิดชอบในการดำเนินงาน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของอธิการบดี มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการสนับสนุนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันในงานด้าน งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร งานยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย

  1) งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ดำเนินการและสนับสนุนเกี่ยวกับการประชุมและประสานงานของสถาบัน งานสารบรรณ พิธีการและกิจการพิเศษ งานเลขานุการผู้บริหาร สนับสนุนงานบริหารทั่วไปของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน วางแผนการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันดำเนินการ และสนับสนุนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสถาบันตลอดจนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  2) งานยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ดำเนินการเพื่อบริหารยุทธศาสตร์ของสถาบัน ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสถาบัน การจัดทำแผนและงบประมาณประจำปี การติดตาม การดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำสารสนเทศและรายงานประจำปี และการสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับแผนและงบประมาณของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  3) งานการเงินและบัญชี ดำเนินการด้านการบริหารการเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของสถาบันตามหลักการบัญชีทั่วไป การวิเคราะห์ต้นทุน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  4) งานพัสดุ ดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การทะเบียนและการบริหารพัสดุ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  5) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารภายในสถาบัน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ส่วนงาน หน่วยงาน บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  6) งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ดำเนินการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาลและยานพาหนะของสถาบัน ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน งานวิชาการและการบริหารงานของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  7) งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ ดำเนินการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร การดำเนินการและสนับสนุนเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ วินัยและนิติการ จัดทำข้อมูลทะเบียนและประวัติบุคลากร จัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบุคคลของสถาบัน ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง โครงสร้างตำแหน่ง การจัดกลุ่มงานและสมรรถนะของงาน ประเมินค่างาน วิเคราะห์ระบบอัตราค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือนและการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร ตลอดจนการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายวิชาการวิชาชีพ

เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดีมีรองอธิการบดี ดร.สันทนีย์ ผาสุข เป็นผู้กำกับดูแลรับผิดชอบในการดำเนินงาน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของอธิการบดี มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการวิชาชีพของสถาบัน และการสนับสนุนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การกำกับดูแลมาตรฐานหลักสูตร การประกันคุณภาพทางวิชาการ การวิจัย งานบริการทางวิชาการ งานวิรัชกิจ งานทะเบียนและวัดผล งานวิทยทรัพยากร งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน งานกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย 

  1) งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการประสานงานเชิงนโยบายตามภารกิจหลัก ด้านวิชาการของสถาบันร่วมวางกรอบและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาการประกันคุณภาพ พัฒนาวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา สนับสนุนกิจการและการดำเนินการทางวิชาการวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษา กำหนดมาตรฐานเพื่อการรับเข้าศึกษา รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  2) งานวิจัยและวิรัชกิจ ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การบริหารทุนวิจัย การประเมินผลและเผยแพร่ผลงานวิจัย สนับสนุนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันด้านการวิจัย ดำเนินการและสนับสนุนงานด้านวิรัชกิจ รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  3) งานทะเบียนและวัดผล  ดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียนและนักศึกษา จัดทำประวัติ การลงทะเบียนแรกเข้า การตรวจสอบวุฒิการศึกษา จัดทำระเบียนประวัติ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของนักเรียนและนักศึกษา การสำเร็จการศึกษา การจัดทำปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบรับรอง ดำเนินการและประสานกับส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันในการจัดทำทะเบียนหลักสูตร ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียน การเพิ่ม/ถอนรายวิชา การประมวลผลการศึกษาเพื่อออกรายงานผลการศึกษา รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  4) งานวิทยทรัพยากร ดำเนินการการจัดหา คัดเลือก จัดหมวดหมู่วิทยทรัพยากรเพื่อเอื้อ ต่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา สนับสนุนบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาในการค้นคว้าข้อมูลและสารสนเทศ บริการห้องสมุด จัดบริการห้องศึกษาค้นคว้าและมัลติมีเดียแก่นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  5) งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องมือทางเทคโนโลยี สนับสนุนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันในการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  6) ศูนย์บริการวิชาการ สนับสนุนการให้บริการวิชาการของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน

3. ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา

เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดีมีรองอธิการบดี ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของอธิการบดี มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักเรียนและนักศึกษา การบูรณาการกิจกรรม วิชาการและวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา การจัดสรรและบริหารทุนการศึกษา การให้บริการและสวัสดิการที่จำเป็นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนเอื้ออำนวยเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนนักศึกษาแก่ส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย

  1) งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการจัดการบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนนักศึกษาให้มีความพร้อมในการศึกษา ได้แก่ ทุนการศึกษา การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สวัสดิการสงเคราะห์ โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานพิเศษและให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การประกันอุบัติเหตุ โครงการด้านหลักประกันสุขภาพให้กับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวการศึกษา การสนับสนุนด้านการจัดหาที่พักอาศัย รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  2) งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ควบคุมและสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จิตอาสา  สุขภาวะและทักษะในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมวินัยนักเรียนและนักศึกษา เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกและติดตามประเมินผลนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111567

วันนี้ :

774

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19123

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552