สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี

อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งอธิการบดี

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช

รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

รศ.ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.กนิช บุณยัษฐิติ

ผศ.กนิช บุณยัษฐิติ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร

รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นางทิพยสุดา ถาวรามร

นางทิพยสุดา ถาวรามร

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย

รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน

นายอัครพร บุนนาค

นายอัครพร บุนนาค

กรรมการสภาสถาบันผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข

กรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

contact@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552