สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

พระราชบัญญัติ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

1. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสถาบัน พ.ศ. 2561
2. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2562
3. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2562
4. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบัน พ.ศ. 2562
5. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการรักษาราชการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆในสถาบัน พ.ศ. 2562
6. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะและส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2562
7. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
8. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง งานตรวจสอบภายในของสถาบัน พ.ศ. 2562

1. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ. 2561
2. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561
3. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันประเภทหัวหน้าส่วนงานและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2561
4. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. 2562
5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
7. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
8. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
9. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันประเภทหัวหน้าส่วนงานและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
10. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน พ.ศ. 2562
11. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
12. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

1. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการได้มาซึ่งอธิการบดี พ.ศ. 2561
2. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2561
3. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
4. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
5. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา
7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
8. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงานด้านวิชาการ พ.ศ. 2562
9. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม พ.ศ. 2562
10. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
11. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน
12. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
13. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าส่วนงาน และตำแหน่งอื่นใดของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
14. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่แทน
15. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย พ.ศ. 2563
16. กฎบัตรการตรวจสอบภายในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน
17. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
19. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
20. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน กำกับ ติดตามและดูแลโครงการจัดการขยะ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
21. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
22. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
23. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะบริหารธุรกิจ
24. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสถาบัน
25. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563
26. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
27. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการสื่อสารองค์กรของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
28. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
29. Announcement on Integrity and Transparency Intention of Chitralada Technology Institute
30. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง โอกาสและเงื่อนไขที่ใช้ พ.ศ. 2561
3. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
4. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยวินัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
5. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2561
6. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2561
7. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเล่าเรียน และเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
8. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ค่าธรรมเนียมและเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆสำหรับนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ พ.ศ. 2562
9. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ค่าธรรมเนียมและเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆสำหรับนักเรียนระดับ ปวช. โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ โครงการพิเศษเกษตรนวัต พ.ศ. 2562
10. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แนวปฏิบัติตนของนักเรียนและนักศึกษาในสถาบันและพื้นที่สำนักพระราชวัง
11. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563
12. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักเรียนและนักศึกษา
13. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

1. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561
2. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2561
3. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุดและวันลา พ.ศ. 2562
4. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร พ.ศ. 2562
5. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2562
6. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
7. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง มาตรฐานและเกณฑ์ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ พ.ศ. 2562
8. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง มาตรฐานและเกณฑ์ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน พ.ศ. 2562
9. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2562
10. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง กำหนดเกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2562
11. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
12. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
13. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
14. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
15. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
16. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง นโยบายส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน
17. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกแบบลาศึกษาบางเวลา พ.ศ. 2563
18. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง จรรยาบรรณของครูวิชาชีพและคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

1. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน พ.ศ. 2561
2. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562
3. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบลงชื่อเป็นผู้อนุญาตให้นำพัสดุออกนอกพื้นที่
4. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
5. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือประจำวัน
6. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือประจำวัน
7. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสำรองจ่ายและเงินสดย่อย พ.ศ.2563
8. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการงบประมาณ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่าย พ.ศ. 2563
9. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการเงิน

ทุนการศึกษา

1. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ทุนการศึกษาพระราชทาน
2. คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

1. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่กำลังระบาด
2. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ฉบับที่ 1)
3. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 3)
4. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 4)
5. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 5)
6. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 6)
7. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พ.ศ. 2563
8. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 7)
9. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การปฎิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 8)

เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

วันนี้ :

เมื่อวาน :

30 วันก่อน :

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552