สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

พระราชบัญญัติ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสถาบัน พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2562
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2562
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันหรือส่วนงานของสถาบัน พ.ศ. 2562
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะและส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2562
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง งานตรวจสอบภายในของสถาบัน พ.ศ. 2562
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานสถาบัน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยเรื่องการบริหารงานภายในสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานสถาบัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันประเภทหัวหน้าส่วนงานและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันประเภทหัวหน้าส่วนงานและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. 2562
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันประเภทหัวหน้าส่วนงานและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน พ.ศ. 2562
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการเงิน
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (เพิ่มเติม)
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการได้มาซึ่งอธิการบดี พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2561
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการรักษาราชการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆในสถาบัน พ.ศ. 2562
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงานด้านวิชาการ พ.ศ. 2562
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม พ.ศ. 2562
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าส่วนงาน และตำแหน่งอื่นใดของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่แทน
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย พ.ศ. 2563
- กฎบัตรการตรวจสอบภายในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะบริหารธุรกิจ
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสถาบัน
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการสื่อสารองค์กรของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- Announcement on Integrity and Transparency Intention of Chitralada Technology Institute
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา(เพิ่มเติม)

- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง โอกาสและเงื่อนไขที่ใช้ พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยวินัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2561
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเล่าเรียน และเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ค่าธรรมเนียมและเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆสำหรับนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ พ.ศ. 2562
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ค่าธรรมเนียมและเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆสำหรับนักเรียนระดับ ปวช. โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ โครงการพิเศษเกษตรนวัต พ.ศ. 2562
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แนวปฏิบัติตนของนักเรียนและนักศึกษาในสถาบันและพื้นที่สำนักพระราชวัง
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักเรียนและนักศึกษา
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2563
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การกำหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2563
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การคืนเงินประกันของเสียหายให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินประกันของเสียหาย พ.ศ. 2564

- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2561
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุดและวันลา พ.ศ. 2562
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร พ.ศ. 2562
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2562
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง มาตรฐานและเกณฑ์ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ พ.ศ. 2562
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง มาตรฐานและเกณฑ์ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน พ.ศ. 2562
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง กำหนดเกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2562
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร พ.ศ. 2562
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง นโยบายส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง จรรยาบรรณของครูวิชาชีพและคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกแบบลาศึกษาบางเวลา พ.ศ. 2563
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2563
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน พ.ศ. 2561
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบลงชื่อเป็นผู้อนุญาตให้นำพัสดุออกนอกพื้นที่
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสำรองจ่ายและเงินสดย่อย พ.ศ.2563
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการงบประมาณ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่าย พ.ศ. 2563
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การบริหารงานบริการวิชาการที่มีการจัดเก็บรายได้ พ.ศ. 2563
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง เกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายและการจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการที่มีการจัดเก็บรายได้ พ.ศ. 2563
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินตอบแทนในลักษณะต่างๆ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ และการจ่ายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2563
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงาน การจัดงาน และการจัดประชุม ภายในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2563

ทุนการศึกษา

- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ทุนการศึกษาพระราชทาน
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดทุนการศึกษาพระราชทาน
- คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายทุนการศึกษาประเภทต่างๆ พ.ศ. 2563

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่กำลังระบาด
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ฉบับที่ 1)
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 3)
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 4)
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 5)
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 6)
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พ.ศ. 2563
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 7)
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การปฎิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 8)
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 10)
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 11)
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ขยายระยะเวลาของประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 12)
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 13)
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 14)
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564
- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แนวทางและมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 และเดือนเมษายน 2564 (ฉบับที่ 15)

เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111566

วันนี้ :

773

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19122

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552