สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้กึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อน

เผยแพร่เมื่อ : 30 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้ชม : 189 คน

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
1.เพื่อศึกษาสูตรมาตรฐานของน้ำจิ้มสุกี้
2.เพื่อศึกษาวิธีการทำผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้กึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อน โดยวิธีการอบแห้งแบบถาดที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน
3.เพื่อศึกษาปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการละลายผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้กึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อน
4.เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้กึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อน
5.เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้กึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อน

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อศึกษาสูตรมาตรฐานของน้ำจิ้มสุกี้
2) เพื่อศึกษาวิธีการ
ทำผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้กึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อน โดยวิธีการอบแห้งแบบถาดที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน
3) เพื่อศึกษาปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการละลายผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้กึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อน
4) เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้กึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อน
5) เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้กึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คุณครู นักศึกษา นักเรียน และเจ้าหน้าที่พนักงานโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน
50 คน โดยใช้เครื่องมือในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 – Point Hedonic Scale) โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจำนวน 50 คน พิจารณาคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม นำคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variances, ANOVA)

ผลการศึกษาพบว่า
1) สูตรมาตรฐานน้ำจิ้มสุกี้ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ สูตรที่ 3 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.56
2)
วิธีการทำผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้กึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อน โดยวิธีการอบแห้งแบบถาดที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ระยะเวลาในการอบที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ 16 ชั่วโมง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.76
3)
ปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการละลายผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้กึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อน คือ 60 มิลลิลิตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.48
4) ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้กึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อน ที่อบระยะเวลา 16 ชั่วโมง และใช้ปริมาณน้ำในการละลาย 60 มิลลิลิตร

5) ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้กึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อน มีอายุการเก็บรักษา 6 เดือน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

วันนี้ :

เมื่อวาน :

30 วันก่อน :

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552