สถาบันเทคโนโลยี จิตรลดา

ปรัชญา / สถาบัน

“ใต้ร่มพระบารมี.. จากวันนั้นถึงวันนี้... ๖๐ ปี จิตรลดา“

ปรัชญา

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ สู้งานหนัก

วิสัยทัศน์

สถาบันระดับปริญญาตรีที่สร้างคนดี มีฝีมือ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจอาหาร ที่เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน

อัตลักษณ์

จงรักภักดี ใฝ่รู้ สู้งาน สื่อสารเป็น

เอกลักษณ์

สถาบันแห่งการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ

สัญลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ตราประจำมหาสถาบัน

“พระมหามงกุฎประจำรัชกาลที่ ๙” ตราสัญลักษณ์โรงเรียนจิตรลดา

นอกจากชื่อของโรงเรียนแล้ว การจดทะเบียนเป็นโรงเรียนจิตรลดาในครั้งนั้น ก็จะต้องมีตรา สัญลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่ง “ครูทัศนีย์” ท่านเล่าว่า “ ตราของโรงเรียนที่ใช้ เป็นตรามงกุฎที่มีเลข ๙ นั้น หมายถึงพระมหามงกุฎของรัชกาลที่ ๙ เป็นสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่ติดตัว นักเรียน ส่วนสัญลักษณ์ตัวอักษร โรงเรียนจิตรลดา ที่อยู่ใต้มงกุฎนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ครูประพาส ปานพิพัฒน์ ครูสอนศิลปะของโรงเรียนในขณะนั้นเป็นผู้ออกแบบถวาย และพระองค์ท่านทรงเลือกตัวอักษรที่มีส่วนโค้งขึ้น รับสั่งว่าหมายความถึง โรงเรียนจิตรลดาจะไปสู่ ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาในโรงเรียนนี้ เราจะต้องพยายามรักษาคุณงามความดีของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในทุกด้าน”

สีประจำสถาบัน

สี เหลือง - ฟ้า หมายถึง สีวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือวันจันทร์ และสีวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คือวันศุกร์ ทั้งสองพระองค์ คือ ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนจิตรลดา

สีประจำคณะสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา / โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ : สีฟ้าหม่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : สีเเดงเลือดหมู

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) : สีม่วง

ต้นไม้ประจำสถาบัน

ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน เป็นต้นไม้พื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ปากีสถาน อินเดีย พม่า และศรีลังกา โดยนิยมปลูกกันมากในเขตร้อน สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่โล่งแจ้ง และเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมาหลายสิบปี โดยมีการเสนอให้ดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำชาติไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปแน่ชัด จนกระทั่งมีการลงนามให้เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544

เนื่องจาก ต้นราชพฤกษ์ ออกดอกสีเหลืองชูช่อ ดูสง่างาม อีกทั้งยังมีสีตรงกับ สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงถูกตั้งชื่อว่าเป็น "ต้นไม้ของรัชกาลที่ 9" และมีการลงนามให้ต้นราชพฤกษ์ เป็นหนึ่งใน 3 สัญลักษณ์ประจำชาติไทย โดยมี

  1. ช้าง เป็นสัตว์ประจำชาติไทย
  2. ศาลาไทย เป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติไทย
  3. ดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย

เหตุผลที่เลือกเป็นดอกไม้ประจำชาติไทย

  1. เนื่องจากเป็นต้นไม้พื้นเมืองที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทย
  2. มีประวัติเกี่ยวข้องกับประเพณีสำคัญ ๆ ในไทยและเป็นต้นไม้มงคลที่นิยมปลูก
  3. ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นยารักษาโรค อีกทั้งยังใช้ลำต้นเป็นเสาเรือนได้ เป็นต้น
  4. มีสีเหลืองอร่าม พุ่มงามเต็มต้น เปรียบเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนา
  5. มีอายุยืนนาน และทนทาน
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552