สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตนักวิเคราะห์และออกแบบระบบฝีมือดี เป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นผู้นำทางด้านออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบ NETWORK, E-Commerce, E-Business, เขียนโปรแกรม, เรียนรู้ระบบ E-Learning สามารถผลิตสื่อสั่งพิมพ์ได้ สามารถออกแบบและสร้างงานแอนิเมชัน ออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ รวมถึงการเขียนคำสั่งควบคุมคอมพิวเตอร์ และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

สาขาวิชาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว Embedded System Software

สาขางานซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว (ระบบทวิวุฒิ) (2-3 ปี) เป็นสาขาที่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต อุปกรณ์ในสาขาได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ระบบสมองกลฝังตัวชั้นนำของประเทศ จึงได้ศึกษาเรียนรู้กับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย และได้เข้าฝึกทักษะวิชาชีพจากสถานประกอบการที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างโอกาสในการมีอาชีพกับหน่วยงานที่มีมาตรฐาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology


สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technologyนักศึกษาสามารถวางแผน ดำเนินการ จัดการ และพัฒนางานอาชีพตามหลักและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพและสื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ นอกจากนี้ยังศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีกทั้งยังศึกษาและปฏิบัติทางด้านการออกแบบระบบงานสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต พัฒนาระบบฐานข้อมูล พัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบ ติดตั้ง ฝึกอบรมและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ดูเพิ่มเติม
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111570

วันนี้ :

777

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19126

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552