สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รู้จักคณะ


สาขาวิชาเกษตรนวัต Innovative Agriculture

สาขาวิชาเกษตรนวัต (ทวิศึกษา) (หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ ประดิษฐ์ และพัฒนานวัตกรรมทางเกษตรแนวใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ การจัดการทางเทคโนโลยี หลักการบริหารจัดการทางด้านวิชาชีพกระบวนการงานพื้นฐาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมงานผลิตและบริการทางการเกษตร ตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจกระบวนการปฏิบัติงานการเกษตรอัจฉริยะ มีการเลือกใช้พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน พลังงานชีวมวล และการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่เหมาะสม นำไปสู่การเป็นนักวิจัย นักวิเคราะห์ เพิ่มศักยภาพในอาชีพการผลิตพืชและผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงอาชีวอนามั และความปลอดภัย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นคุณธรรมในวิชาชีพ

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเกษตรนวัต

Innovative Agriculture


สาขาวิชาเกษตรนวัต Innovative Agriculture



การเรียนรู้เกษตรกรรมสมัยใหม่ มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก การผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูง เข้ามาควบคุมดูแลและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานภายในฟาร์ม เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

รูปแบบการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำการเกษตร เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานส่วนต่างๆภายในฟาร์มให้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ประมวลผลด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจและสามารถปรับปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยดูแล พันธุ์พืชและรักษาพันธุ์สัตว์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงช่วยจัดการผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้คงคุณภาพไว้ได้นานที่สุด เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาทางการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ จากการใช้ปัจจัยการผลิตที่สิ้นเปลืองเกินความจำเป็น

นอกจากนี้ผลผลิตเกษตรจำนวนมากยังคงสูญเสียตั้งแต่การเก็บเกี่ยว ตลอดเส้นทางไปสู่ผู้บริโภคหรือสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีสาเหตุจากการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม่ดีพอ นวัตกรรมเกษตรจึงเป็นศาสตร์ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นรูปแบบการทำเกษตรกรรมที่มีความแม่นยำสูงหรือฟาร์มอัจฉริยะ เกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมไปถึงการจัดการผลิตผลทางเกษตรแบบครบวงจร เกษตรนวัตจึงเป็นเกษตรกรรมยุคใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน และถือว่าเป็นเกษตรกรรมของอนาคตอย่างแท้จริง สาขาเกษตรนวัตจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยยุคใหม่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลกต่อไป

ดูเพิ่มเติม
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111578

วันนี้ :

785

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19134

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552