สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รู้จักคณะ


เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เป็นคนดี มีฝีมือ มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการศึกษาตามแนวทาง “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” ให้มีสมรรถนะในการทำงานเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นนโยบายสำคัญในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ จากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและเทคโนโลยีอย่างง่าย ไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่ซับซ้อน ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค ในการพัฒนาบุคลากรและแรงงานระดับสูง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพในภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

B.Tech. (Industrial Technology)


  • ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Industrial Technology)
  • ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Industrial Technology)

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า

B.Tech. (Electrical Engineering Technology)


  • ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Electrical Engineering Technology)
  • ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า)
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Electrical Engineering Technology)

ดูเพิ่มเติม
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111554

วันนี้ :

761

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19110

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552